Politica de confidențialitate

Stimați Clienți,

Va informăm că datele dumneavoastră cu caracter personal vor fi prelucrate de către Ami Bollicine SRL, CUI: RO 42535506,  Nr. Înregistrare : J12/1359/2020, Adresa: str. Dumitru Georgescu- Kiriac nr.7, Cluj Napoca , jud. Cluj. (denumită în continuare și  “AmiBollicine” și “Operator”) prin intermediul site-ul deținut de acesta, respectiv www.Amibollicine.com, în conformitate cu dispozițiile Regulamentului privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date nr. 679/2016 ( în continuare GDPR), și a legislației naționale aplicabile în domeniul protecției datelor.

I. Definiții:

• Site înseamnă www.Amibollicine.com, proprietatea operatorului de date personale, Ami Bollicine SRL,  cu sediul social în Cluj-Napoca , jud.Cluj , str. Dumitru Georgescu Kiriac nr.7.• Vizitator înseamnă persoana fizică care accesează Site-ul sau este interesat sau solicită informații referitoare la produsele Operatorului

• Client înseamnă persoana fizică căreia i se prestează servicii de către Operator, prin intermediul site-ului www.Amibollicine.com sau prin alte modalități.

• Date cu caracter personal înseamnă orice informații privind o persoană fizică identificată sau identificabilă; o persoană fizică identificabilă este o persoană care poate fi identificată direct sau indirect, prin corelarea unor elemente de identificare, cum ar fi nume, prenume, fotografie, vârstă, sex, naționalitate, etnie, adresă de domiciliu/reședință, adresă de e-mail, adresă IP, ocupație, cont bancar, orientare politică, religie, semnătură etc;

• Categorii speciale de date personale înseamnă datele cu caracter personal care dezvăluie originea rasială sau etnică, opiniile politice, confesiunea religioasă sau convingerile filozofice sau apartenența la sindicate, prelucrarea de date genetice, de date biometrice pentru identificarea unică a unei persoane fizice, de date privind sănătatea sau de date privind viața sexuală sau orientarea sexuală ale unei persoane fizice;

• Date personale referitoare la condamnări penale și infracțiuni înseamnă o categorie specială de date personale care privesc condamnările penale aplicate persoanei vizate, respectiv infracțiunile săvârșite de persoana vizată sau măsurile de securitate conexe;

• Prelucrare înseamnă orice operaţiune sau set de operaţiuni efectuate asupra datelor cu caracter personal sau asupra seturilor de date cu caracter personal, cu sau fără utilizarea de mijloace automatizate, cum ar fi colectarea, înregistrarea, organizarea, structurarea, stocarea, adaptarea sau modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, divulgarea prin transmitere, diseminarea sau punerea la dispoziţie în orice alt mod, alinierea sau combinarea, restricţionarea, ştergerea sau distrugerea;

• Operator înseamnă persoana fizică sau juridică, autoritatea publică, agenția sau alt organism care, singur sau împreună cu altele stabilește scopurile și mijloacele de prelucrare a datelor cu caracter personal; în acest caz,  Ami Bollicine SRL, inclusiv prin intermediul site-ului www.Amibollicine.com , are calitatea de operator;• Persoană vizată înseamnă persoana fizică ale cărei date cu caracter personal sunt prelucrate;

• Împuternicit înseamnă persoană fizică sau juridică, autoritatea publică, agenția sau alt organism care prelucrează datele cu caracter personal în numele operatorului;

• R.G.P.D./G.D.P.R. înseamnă Regulamentul UE 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date;

• Autoritatea de supravehere înseamnă o autoritate independentă instituită într-un stat membru al Uniunii Europene, responsabilă cu monitorizarea aplicării G.D.P.R.;

• S.E.E. înseamnă Spațiului Economic European (incluzând statele membre ale Uniunii Europene, Islanda, Norvegia și Liechtenstein).

II. Drepturile dumneavoastră  și obligațiile noastre în ceea ce privește procesarea datelor personale prin intermediul www.Amibollicine.com :

1. Aveți dreptul de a solicita Operatorului (Ami Bollicine SRL) în ceea ce privește datele cu caracter personal referitoare la dumneavoastră, accesul la aceste date, ceea ce înseamnă că aveți dreptul de a obține o confirmare că se prelucrează date cu privire la persoana dumneavoastră, respectiv informații despre cum sunt prelucrate datele (scopurile prelucrării, categoriile de date vizate, destinatarii sau categoriile de destinatari cărora datele le-au fost sau urmează să le fie divulgate, perioada pentru care datele vor fi stocate, sau criteriile utilizate pentru a stabili perioada etc).

2. Aveți dreptul de a solicita Operatorului rectificarea fără întârziere a datelor cu caracter personal care vă privesc, respectiv completarea datelor cu caracter personal care au fost incomplete, inclusiv prin furnizarea unei declarații suplimentare.

3. Aveți dreptul de a solicita Operatorului ștergerea datelor cu caracter personal care vă privesc, în cazul în care se aplică unul din următoarele motive:

a) Datele cu caracter personal nu mai sunt necesare pentru îndeplinirea scopului pentru care au fost colectate sau prelucrate

b) V-ați retras consimțământul, atunci când acesta a fost temeiul legal al prelucrării și nu există niciun alt temei juridic pentru prelucrare

c) Vă opuneți prelucrării în temeiul art. 21, alin. 1 din Regulamentul 679/2016 și nu există motive legitime care să prevaleze în ceea ce privește prelucrarea sau opoziția la prelucrare se realizează în temeiul art. 21, alin. 2 din Regulamentul UE 679/2016.

d) Datele cu caracter personal au fost prelucrate ilegal.

e) Datele cu caracter personal trebuie șterse pentru respectarea unei obligații legale care ne revine în temeiul dreptului Uniunii sau al dreptului intern sub incidența căruia se află Operatorul.

f) Datele cu caracter personal au fost colectate în vederea oferirii de servicii ale societății informaționale menționate la art. 8, alin. 1 din RGPD.

4. Dreptul la portabilitatea datelor se referă la dreptul dumneavoastră de a primi datele personale într-un format structurat, care poate fi citit automat, respectiv la dreptul ca acestea să fie trimise direct unui alt Operator, la solicitarea dumneavoastră. Dreptul la portabilitatea datelor se aplică atunci când prelucrarea s-a bazat pe consimțământul dumneavoastră sau pe temei contractual, iar prelucrarea s-a efectuat prin mijloace automate.

5. Aveți dreptul la opoziție, ceea ce înseamnă că aveți dreptul de a vă opune prelucrării atunci când aceasta deservește un interes public sau un interes legitim al nostru sau când datele dumneavoastră sunt prelucrate în scop de marketing direct.

6. Dreptul la portabilitatea datelor se referă la dreptul dumneavoastră de a primi datele personale într-un format structurat, care poate fi citit automat, respectiv la dreptul ca acestea să fie trimise direct unui alt Operator, la solicitarea dumneavoastră. Dreptul la portabilitatea datelor se aplică atunci când prelucrarea s-a bazat pe consimțământul dumneavoastră sau pe temei contractual, iar prelucrarea s-a efectuat prin mijloace automate.

7. Aveți dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrare automatizată, inclusiv profilarea, care produce efecte juridice asupra dumneavoastră sau vă afectează în mod similar, cu excepția cazului în care o astfel de prelucrare este necesară pentru executarea contractului dintre noi, este permisă de lege sau are la bază consimțământul explicit al dumneavoastră.

8. În măsura în care datele personale vor fi procesate pe durata derulării contractului sau în baza consimțământului dumneavoastră, aveți dreptul de a vă retrage acest consimțământ oricând.

9. Aveți dreptul de a depune o plângere la Autoritatea Națională de Supraveghere a prelucrării datelor cu Caracter Personal sau la instanțele de judecată, în cazul în care considerați  că v-am  încălcat vreun drept cu privire la datele dumneavoastră personale.

Toate aceste drepturi,  le puteți  exercita printr-o cerere scrisă adresată operatorului Ami Bollicine SRL, datată și semnată, comunicată:

• Prin servicii poștale la adresa Cluj-Napoca, jud. Cluj, str. Dumitru Georgescu Kiriac nr. 7, Cod postal 400401, în atenția Ami Bollicine SRL

Sau

• Prin email la adresa: sales@amibollicine.com Vă vom răspunde într-un termen de 30 de zile de la primirea cererii, cu mențiunea că acesta poate fi prelungit cu încă 2 luni, caz în care veți fi notificat cu privire la respectiva prelungire în termen de 30 de zile de la înregistrarea cererii.

De asemenea, ne asumăm obligația de a lua toate măsurile necesare, organizatorice și tehnice pentru securizarea datelor dumneavoastră personale pe care le gestionăm și că vă vom informa de îndată în caz de distrugere, pierdere, modificare sau divulgare sau accesare neautorizată a datelor cu caracter personal.

Datele dumneavoastră cu caracter personal pot fi transferate în afara României, fie în state membre ale UE, fie în state din afara spațiului UE, către entități cu care noi colaborăm. Astfel de transferuri în afara UE se vor realiza fie în baza unei decizii a Comisiei EU în baza căreia s-a constatat caracterul adecvat de protecție a datelor în statele respective, fie către entități care asigură garanții de securitate corespunzătoare, drepturile Clientului nefiind afectate în vreun mod negativ.

III. Datele personale prelucrate de Operator. Scopul și temeiul prelucrării. Durata prelucrării.

Operatorul colectează de la dvs. doar acele date cu caracter personal care sunt necesare pentru a vă putea oferi posibilitatea de utilizare a paginii web, pentru a vă putea contacta pentru oferirea serviciilor noastre și onora comenzile plasate de dvs., respectiv pentru a vă putea ține la curent cu produsele, serviciile și ofertele noastre (marketing direct), în măsura în care acest aspect este permis de reglementările legale sau se realizează pe baza consimțământului dvs.

În general, prelucrăm următoarele date cu caracter personal ale dvs.:

• Nume și prenume;
• Adresa de contact și adresa de livrare;
• Număr de telefon;
• Adresă de e-mail;
• IP;
• Date bancare (număr de cont, datele cardului de credit/debit și bancă);
• Vârstă, sex, țară de origine.

Notă: Fiecare categorie de date va fi colectată în scopuri determinate, explicite și legitime și nu vor fi prelucrate ulterior într-un mod incompatibil cu aceste scopuri. Perioada pentru care respectivele date vor fi prelucrate nu va depăși perioada necesară îndeplinirii scopurilor în care sunt prelucrate.

În vederea asigurării principiului transparenței informațiilor la prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal vă comunicăm în cele ce urmează modul în care prelucrăm datele dvs., scopurile și temeiul juridic al activităților prin care prelucrăm datele dvs. cu caracter personal.

Vizitatorii site-ului

Datele personale ale Vizitatorilor site-ului www.Amibollicine.com, sunt procesate prin simpla accesare a Site-ului, situație în care pot fi  colectate, conform politicii de cookies practicată de www.Amibollicine.com, prin intermediul serviciului Google Analytics, următoarele date: IP, locatie, preferinte si pagini vizitate.

În această situație, datele sunt prelucrate în scop de marketing, dar și pentru a vă asigura o cât mai bună experiență online. Temeiul legal al procesării este reprezentat atât de consimțământului Vizitatorului, conform politicii de cookies  agreată de dumneavoastră pe site-ul www.Amibollicine.com, consimțământ care poate fi retras oricând fără vreo consecință negativă pentru Vizitator, inclusiv prin setarea corespunzătoare a browser-ului de internet, cât și de interesul nostru legitim de a asigura buna funcționarea a site-ului și îmbunătățirea produselor și serviciilor.

Completarea formularului de contact

• Pentru a putea intra în legătură cu un consultant al AmiBollicine, aveți posibilitatea să completați un formular de contact pe site-ul www.Amibollicine.com . Prin completarea acestui formular vă solicităm și colectăm de la dvs. nume, prenume, adresă de contact și de livrare, număr de telefon, adresă de e-mail, IP, date bancare (număr de cont, datele cardului de credit/debit și bancă), vârstă, sex, țară de origine

• Aceste date cu caracter personal ne sunt necesare în scop precontractual, respectiv pentru a vă putea contacta în legătură cu serviciile și produsele oferite și puse la dispoziția dvs.• Datele dvs. cu caracter personal vor fi păstrate de AmiBollicine pe întreaga perioadă a existenței unui raport precontractual sau contractual între părți și, în cazul unui raport contractual pentru o perioadă suplimentară de 3 ani de la încetarea raportului, acesta fiind termenul de prescripție. În măsura în care am primit consimțământul dvs. datele cu caracter personal vor fi folosite și în scop de marketing direct.

• Datele dvs. prelucrate la momentul creării unui cont nou nu vor face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automată – inclusiv crearea de profiluri – nu vor fi divulgate niciunui terț și nu vor face obiectul unui transfer către o țară terță sau o organizație internațională.

• Datele dvs. cu caracter personal vor fi divulgate departamentului Sales, Marketing și altor departamente din cadrul AmiBollicine cu atribuții de prelucrare a datelor cu caracter personal, necesare în vederea îndeplinirii scopurilor pentru care sunt prelucrate datele.

• De asemenea, colectăm datele dumneavoastră în legătură cu serviciile noastre pentru clienți: atunci când solicitați asistență, servicii speciale sau servicii înainte sau după vânzare precum și când comunicăm cu dumneavoastră prin e-mail, text și alte mesaje electronice.

Achiziționarea produselor oferite și crearea sau modificarea unui cont

Pentru crearea sau modificarea unui cont standard vă vom prelucra nume, prenume, adresă de contact și de livrare, număr de telefon, adresă de e-mail, IP, date bancare (număr de cont, datele cardului de credit/debit și bancă), vârstă, sex, țară de origine. De asemenea, pentru a achiziționa produsele afișate pe Site, este necesară completarea unui formular de comandă cu prelucrarea acelorași date ca în cazul creării sau modificării unui cont.  Aceste date cu caracter personal, atât cele prelucrate la completarea formularului de comandă, cât și cele prelucrate la realizarea unui cont ne sunt necesare în scop contractual, pentru a vă putea contacta în legătură cu comanda făcută și pentru putea onora comenzile.

Temeiul prelucrării îl reprezintă obligația contractuală dintre părți astfel cum a fost ea stabilită prin Termeni și Condiții sau prin contractul încheiat. În măsura în care nu sunteți de acord cu prelucrarea datelor dvs. AmiBollicine nu va putea onora și livra comenzile dvs.

Totodată, datele dvs. cu caracter personal ne sunt necesare pentru a completa și livra facturile fiscale aferente produselor livrate. Datele dvs. de plată online nu vor fi accesibile si nici nu vor fi stocate de către AmiBollicine,  ci doar de furnizorul serviciului de plată electronică   „Stripe” sau de o altă entitate autorizată să presteze servicii de stocare date de identificare a cardului, despre a cărei identitate veți fi informat, anterior introducerii efective a detaliilor cardului pe care îl folosești pentru plata online. Singurele date privind plata efectuată pe care noi le vom stoca sunt cele legate de data inițierii și finalizării tranzacției precum și situația plății.

Datele dvs. cu caracter personal vor fi păstrate pe întreaga durată a raportului contractual precum și pe un termen de 3 ani de la data plasării ultimei comenzi acesta fiind termenul de prescripție.

Pentru a ne putea executa la timp și conform obligațiile asumate, datele dvs. cu caracter personal for fi divulgate departamentelor noastre interne cu atribuții de prelucrare a datelor (Sales; Marketing; Financiar; Suport, PR Development, etc.) precum și partenerilor noștri contractuali de încredere, selectați în mod atent:

• furnizorul serviciului de stocare a datelor;
• furnizorul serviciilor de contabilitate;
• furnizorul serviciilor de comunicări și transmiteri corespondență pe e-mail;
• furnizorul serviciilor de telefonie mobilă care ne ajută să ținem legătura cu dvs.;
• curieri cu care avem încheiat un raport contractual;
• procesatorii serviciului de plăți online;
• parteneri pentru politici de marketing;
• autorități și instituții către care se fac raportări rezultate din activitatea societății Piazza Castelo SRL;
• prestatori de servicii de audit intern/extern;
• platforme de socializare ex. Facebook, Instagram, Pinterest etc.;
• avocați.

Datele dvs. prelucrate la momentul creării contului nu fac obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automată, inclusiv crearea de profiluri și nu vor face obiectul unul transfer către o țară terță sau o organizație internațională.

Newsletter – marketing direct

Abonarea și dezabonarea la newsletter-ul www.Amibollicine.com, este gratuită și voluntară și se face exclusiv în baza consimțământului dvs. Newsletter-ul reprezintă un mijloc de informare periodic, exclusiv electronic (e-mail, SMS) asupra serviciilor, promoțiilor, etc. AmiBollicine într-o anumită perioadă, fără niciun angajament din partea AmiBollicine cu referire la informațiile conținute de acesta.

Pentru a asigura serviciile de marketing colectăm de la dvs. adresa de e-mail, nr. de telefon, nume, prenume. Aceste date for fi folosite în mod exclusiv pentru a vă ține la curent cu privire la produsele, serviciile și ofertele noastre. Temeiul prelucrării datelor cu caracter personal îl reprezintă consimțământul dvs., durata prelucrării fiind întreaga durată a existenței consimțământului.

Consimțământul poate fi retras oricând printr-un email trimis la adresa de mail sales@amibollicine.com sau prin accesarea link-ului de dezabonare din cuprinsul e-mailului primit de la noi și va avea drept consecință încetarea prelucrării. Retragerea consimțământului nu va afecta legalitatea prelucrării efectuată înainte de retragerea acestuia.

Cookie-uri

Site-ul www.Amibollicine.com, foloseşte cookie-uri conform Politicii de cookies. Folosirea mecanismului de tip cookie reprezintă un avantaj în folosul vizitatorilor, acesta permiţând memorarea unor opţiuni de navigare în site precum limba în care se afişează site-ul, tip de filtre care se aplică la afişarea unor anumite pagini sau gestiunea sesiunii care poate include autentificarea în contul de utilizator. Neacceptarea unui cookie nu înseamnă că utilizatorului îi va fi refuzat accesul de navigare în site sau de citire a conţinutului acestuia. Cu ajutorul cookie-urilor, proprietarii de site-uri pot monitoriza şi segmenta interesele utilizatorilor faţă de anumite zone sau aplicaţii ale site-ului, fapt care le permite ulterior îmbunătăţirea experienţei de navigare, introducerea unui conţinut relevant pentru utilizator etc. Există posibilitatea ca pentru unele facilități oferite prin intermediul cookies să fie prelucrate datele dvs. cu caracter personal, respectiv adresă de e-mail, IP, istoricul și prefetințele dvs. de căutare – spre exemplu, aceste fișiere cookie ne permit să salvăm adresa dvs. de e-mail și de IP, astfel încât să fiți recunoscut și logat automat la vizita dvs. următoare.

Puteți personaliza experiența dvs. pe pagina noastră web. În cazul în care nu doriți să recunoaștem computerul dvs., puteți să împiedicați stocarea de cookies pe hard disk-ul dvs. prin dezactivarea stocărilor de cookies în setările browser-ului dvs. Puteți consulta modul detaliat de funcționare în instrucțiunile browser-ului dvs.

AmiBollicine nu are acces și nu poate controla Cookies setate de alte site-uri. Aveți obligația de a accesa și de a citi Politicile aplicabile prevăzute pe aceste site-uri.

Durata de prelucrare

Datele cu caracter personal indicate mai sus vor fi prelucrate de către noi pentru o perioadă rezonabilă  necesară îndeplinirii scopului pentru care datele au fost colectate, sau după caz perioada pentru care v-ați exprimat consimțământul privind prelucrarea datelor personale. De asemenea, suntem îndreptățiți să prelucrăm datele dumneavoastră cu caracter personal, cu respectarea termenelor de prescripție conform normelor impuse de legislația în vigoare, cât și pentru o perioadă considerată  absolut necesară, conformă atât cu apărarea interesului nostru legitim  cât și cu respectarea drepturilor persoanei fizice, prin raportare mai ales la atingerile aduse dreptului la viață privată. Precizăm că datele personale ale Clientului prelucrate de Piazza Castelo SRL nu vor face obiectul unui proces decizional automatizat.

IV. Securitatea datelor personale

Securitatea datelor dvs. cu caracter personal sunt o prioritate pentru noi. Vă asigurăm de faptul că orice prelucrare a datelor se face cu respectarea principiilor garantate de Regulament și prelucrate într-un mod care asigură securitatea adecvată a datelor cu caracter personal, inclusiv protecția împotriva prelucrării neautorizate sau ilegale și împotriva pierderii, a distrugerii sau a deteriorării accidentale, prin luarea de măsuri tehnice sau organizatorice corespunzătoare, prin punerea în aplicare a unor politici interne adecvate de protecție a datelor.

Acest site adoptă toate măsurile de securitate necesare protejării informaţiilor personale ale utilizatorilor noștri. În momentul completării datelor personale pe site-ul nostru, informaţiile vor fi protejate atât offline cât şi online. Toate informaţiile cu caracter personal vor fi prelucrate prin intermediul unor pagini securizate.

De asemenea, ne obligăm să garantăm securitatea datelor dumneavoastră cu caracter personal, prin măsuri optime de ordin tehnic și organizatoric pentru securitizarea prelucrării datelor personale, conform G.D.P.R.

Chiar dacă încercăm tot ce ne sta în putință, nu putem garanta securitatea informațiilor. Cu toate acestea, ne angajam să notificam autoritățile competente privind încălcările protecției datelor. De asemenea, vă vom anunța dacă există o amenințare la adresa drepturilor sau intereselor dvs. Vom face tot ce putem în mod rezonabil pentru a preveni încălcarea securității și pentru a asista autoritățile în cazul în care vor apărea încălcări.

V. Dispoziții finale:

Prezenta Politică se completează cu celelalte politici specifice ale Operatorului și Termenii și Condițiile pe care le puteți accesa de pe site-ul nostru. Orice schimbare a termenilor prezentei politici va fi comunicată pe site-ul nostru, astfel încât utilizatorii să fie permanent informaţi cu privire la informaţiile pe care le colectăm, modul în care le utilizăm şi în ce circumstanţe. Utilizatorii vor putea să fie sau nu de acord cu utilizarea informaţiilor în alte scopuri. Vom utiliza informaţiile în concordanţă cu politica sub care au fost culese informaţiile.

Prezenta informare a dvs. este limitată la pagina noastră web și nu este valabilă pentru paginile web ale operatorilor terți, care pot fi accesate prin intermediul acestei pagini web. Nu avem nicio influență asupra prelucrării datelor de către acești operatori terț și nu ne asumăm nicio responsabilitate sau răspundere în legătură cu aceste pagini web.

Orice litigiu aparut intre Clienti si www.Amibollicine.com,  va fi rezolvat pe cale amiabila. In cazul in care nu s-a reusit stingerea conflictului pe cale amiabila, competenta revine instantelor de judecata de la sediul administratorului site-ului.

Ami Bollicine SRL isi rezerva dreptul de a putea efectua orice modificari ale acestor prevederi, precum si orice modificari asupra site-ulu www.Amibollicine.com, structurii acestuia sau orice alte modificari ce ar putea afecta site-ul, fara a fi necesara vreo notificare prealabila catre utilizatori in acest sens.

Ami Bollicine SRL
Close Cookie Preference Manager
Preferințe de cookie
Făcând clic pe „Accept toate cookie-urile”, sunteți de acord cu stocarea cookie-urilor pe dispozitivul dvs. pentru a îmbunătăți navigarea pe site, a analiza utilizarea site-ului și a ajuta la eforturile noastre de marketing. Mai multe informații
Necesare (Întotdeauna active)
Cookie-uri necesare pentru a activa funcționalitatea de bază a site-ului web.
Made by Flinch 77
Oops! Something went wrong while submitting the form.
Cookies Preferences

Salut! Acest website este pentru pasionații de Prosecco majori.
Ajută-ne cu data nașterii pentru acces.

Oops! Something went wrong while submitting the form.
Ne pare rău, te rugăm să revii când îndeplinești 18 ani.